Träd nr 1 Lohärad
Litterära glimtar

Start Ragnars krönika Jordebok Hållsta Annonser och foton Ludvig Loostrom Strindbergs brev Norrbrobasaren Maria Groll "Ko-tia" Litterara glimtar Boken om Frida Carl Fredrik Loostrom John/Dagmar Loostrom Spiskrokarna Webbsidan LosLoos

 

Litterära glimtar

 

Sammanställt av Ulf Looström

Utdrag ur "Bilder från Södermalm 1895 - 1912"

av Oscar Heimer


"Längst bort, gutår! bort vid Grimshage
ligger krogen Rosenlund;
krögarn är känd för röst och mage,
för musik och friska sprund.
Drick och slå takten.
Kring denna trakten
syns tobakslador, trädgårdar och fält;
kråkors skrän hörs skarpt och gällt."

 

Ur Carl Michael Bellmans Epistel n:o 53, 1790
 

Det söps rätt häftigt härute i de yttersta utkanterna mot vintertullen Tantobommen och Grinds hage, där malmgårdarna Rosenlund och Zinkensdamm hade sina åkrar, trädgårdar och tobakslador. Annars var det en ruskig trakt med gamla pestgravar, stadens avloppsdike till Årstaviken, rackargårdarna där nu Södersjukhuset höjer sig, gyttjiga lergropar - spår efter tegelbrukets sekellånga verksamhet. Men på Årstavikens holmar härskade den pastorala idyllen, och på andra sidan viken satt Årstafrun Märta Helena Reenstierna och förde dagbok över tidens begivenheter.
 

Och trädgårdarna vid Zinkensdamm, ja de omtalas ännu på 1860-talet som "vidsträckta och vackra, och byggnaderna på stället uthyras till s.k. sommarnöjen, vartill det vackra läget också synnerligen väl lämpar sig. Mot en avgift av 2 sk. banco kan man där under bärtiden infinna sig och förpläga sig av buskfrukter så mycket man förmår, dock endast spisning på stället."

 

Till sist blev det idrottsplats av alltihop - men det var på 1930-talet.

 

Utdrag ur Årstadagboken av Märta Helena Reenstierna

 

1812 Julii
4 Lördag. Rägn -något åska, sedan klart. Klockan 10 f:m: for min Son till staden för att skaffa rätt på den andre Båtsmannen Holmstedt, hvilket för pengar och mycket besvär lyckades, att han om aftonen kl:6 hitkom, full odrägligt och trasig samt lusig. Kyrko-Inspector Bergman kom förut hit och blef här till aftonmåltid. Alla 3 Herrar Looström voro här en liten stund och samtelig förvånades vid åsynen af Holmstedts trasor.

 

Augusti
4 Tisdag. Kall natt, härlig dag. --Hans Abr: (sonen) var till staden, och sedan Han kl: 5 e:m: hemkommit furo vi - alla 5 - nemligen min Son, jag, Mamsell, Herr Lundqvist och Boberg till Tanto, och voro uppe i alla Looströmska trädgårdar samt i Apothequarens trädgård (Assessor Gillbergs). Hos gamla Fru Looström drucko vi thée och råkade där Kyrko Inspector Bergman samt dess Systerdotter Anne Marie Berggren.

 

November
24 Tisdag. Nu blåste och var töväder. --- Hans Abr med Ekström poberade att gå öfver sjön till Tanto. De kommo lyckligt hem och min Son var åter en gång öfver till Tanto --- Han gick då ut och följde med Mölnaren Bergman åt andra sidan, då de ärnade sig åt Grönbrink - men plötsligt brast isen för min Son, och då mölnaren sprang hem att skaffa en tåg, som åt honom kastades, hvilket han sjelf bant sig om lifvet och bad det tillöpande folket hjelpa sig, var tåget för kort och de, rädda om deras egna lif, släppte det, så att den olycklige föll i botten i brådjupet. --- Man skickade genast bud till Doctor Vetzell och Inspector Bergman, hvilka tillika med Kamrer Looström, notarien Hofvendahl, fru Ekmark och Mamsell Campbell kommo hit, och låg Bergman här qvar öfver natten.

20 Söndag. Sorgeliga dag! Då min i alla tider sörjde och saknade Sons andelösa lekamen Jordfästes uti den graf, där förut Dess hulda far och 7 saliga syskon voro förmultnade. Han Jordfästes af Pastor Eric Bergfalk klockan ungefärlig 1 middagstiden och åtföljdes af Sin ende Morbro Abr: Reenstierna samt 22 Herrar till, utom Bergfalk neml: --- Kamrerarne Loström, Åkerblom, Vibom och Gahm, Inspector Bergman --- Vagtmästar Thorsell serverade vid bordet som jemt bestod af 30 personer --- Gamla Kokmadamen Säfbom lagade maten, som bestod af 12 sorter, upplagda på 16 fat. --

 

1814 Juli
27 Onsdag. Herr Jan Looström var här att se på mina Lagerträd och rådde mig att göra en kur af Fönster. --

1815 November
15 Onsdag. En stormande orolig natt, den jag mest utan sömn tillbringade, då den fatala Auctionen igår sväfvade för mina tankar. Trädgårdsmästaren Looström köpte utom Auctionen min salige Hans Abr:s stora Silfversporrar om 16 lods vigt för 22 ½ RD: Riksgäldsmynt --

 

1818 Januari
2 Fredag. En faseligt sträng frost, -- Senare hitkommo Prästen Gellerstedt, Kamrer Carl Fredr. Looström och Dess Bror Johan Gustaf, som tillika med mig stodo faddrar åt Strömbergs Dotter, hvilken kallades Carolina Fredrica efter Kammererarens vackra namn. --

 

Februari
13 Fredag. Mulit och blåsigt väder. Herr Joh: Gustaf Looström var här till frukost. Han med öfrige Borgerskapets Militairer, som svurit Huldhets Eden, voro igår till middagen bjudne på Beursen att spisa på Konungens bekostnad. Eljest här allt tyst.

 

September
9 Onsdag. Ett ganska härligt väder. --Lagman Laurin med Dess Äldsta dotter roddes öfver sjön. -- Kamrer Looström och fru rodde. Till middagen hade jag 8 rätter.

27 Söndag. Vackert väder, men kall blåst.-- Kamrer Looström och dess bror Jean voro här till frukost.

 

October.
4 Söndag. Stark blåst. Om morgonen kl: mot 9 hitkom Ryttmästaren v: Moltzer. Vi följdes efter aftal till Segertorpet, där Kammereraren Looström och dess bror Jean mötte oss. Jag medhade lite mat och de dricka. Herr Jean Looströms i sommar uppsatta lilla byggning var rätt vacker och mitt för trappan en välväxt, ganska rak ocj hög, Gudomligt Maijestetisk Ek. --
 

18 Söndag. Angenäm väderlek. Förmiddagen kl : 10 hitkommo Ryttmästare von Moltzer och Kammereraren C.F. Looström - De spisade här en liten frukost, men hade ej stunder till middagen qvarblifva. --

 

December
5 Lördag. Ljufligt väder. - 2ne Ärans män, Ryttmästar von Moltzer och Kammereraren Looström, voro här till middag, och vi pratade bort aftonen.

 

1819 Januari
27 Onsdag. Rägnade och var svåra smuts på vägar och gator. Middagstiden var jag uppe uti Kamrer Looströms Contoir på Rådhuset och träffade där Herrar Notarius Publicus Rinman, Primarie Kämneren Eckerman och Häradshöfding Janke. --

 

Martti
2 Tisdag. Snögade smått stundtals. -- Capitaine Borgstedt ... ville komma hit och betala den förfallna hyran och den till månadens slut - samt sända en dräng till Tinget och anmäla saken bilagd. - Jag svarade, att han vid Tinget kunde få öfverenskomma med min fullmäktig - skref sedan till Kamrer Looström, sände brefvet och copia af mitt svar. --

 

Junii
15 Tisdag. Grufvelig hetta. --Eftermiddagen roddes jag till Holmen till Herrskapet Schoerbring af Strömberg. -- Härifrån for jag öfver till Kamrer Looström, hvarest tobaken var bättre än min, men alla löfträden behängda med tusentals stora inspundna hylsor af maskbo, en sådan ryslighet har jag i min lifstid aldrig sett. (Trädgården hade hemsökts av vecklarfjärilar). Jag spisade där aftonmåltid, och kom sedan Boberg med Båt att ro hem mig.

 

October
1 Fredag. Eftermiddagen for jag till fru Moltzer, som gjorde mig sällskap till Solna, hvarest f:d: Juden Rubenson vid Grönbrink undfick det heliga Dopet af Kyrkoherde Wallinder -- Faddrarne voro Kamrer Looström och Dess begge bröder, Herr Bryggaren Schneider, Doctor Vetzell, Bagaren Sundell, Slagtaren Salander och Krono Länsmannen Gustaf Markander. En blandning af alla skrå, som vanligen frequentera Grönbrinks Värdshus. -- Den nydöpte böd mig att vid förbiresan stiga upp och dricka thée, det jag gjorde och fann där Prästen och alla faddrarne, som plägade sig väl och skulle soupera där, hvarom jag ock blef mycket ombuden, men for hem kl: ½ till 8.

 

1821 Januari.
20 Lördag. Alldeles millväder, sedan rägn. -- Eftermiddagen for jag enlligt öfverenskommelse till fru Kamrerskan Looström och drack där Caffée. Hon och dess Älsta dotter åkte sedan med mig i Täckslädan till Barnhusgården att på Casortis Théatre se Lindansning och flere för oss alldeles obegripliga konster --

 

April.
24 Tisdag. Eftermiddagen Åkte jag med gamla Caleschen till Kamrer Looström vid Tanto att träffa Notarien Harlingson, som anmälde att frågan uti Hofrätten vore väckt, om jag icke ville förlikas med Min bror och istället för 200 RD: Banco taga af honom en häst? hvartill jag svarade décisift nej! --

September.

19 Fredag. Ett ganska härligt väder hela dagen. -- Eftermiddagen var jag på visite hos fru Kamrerskan Looström. Kammereraren var ej hemma. --

 

1827 Januari
16 Tisdag. Friskt och klart väder.
-- Efter middagen for jag i Skrinda öfver sjön till Kamrerskan Looström och Mamsell till Mamsell Lille ... Fru Looström berättade att Brännerie Inspector Löfgrens fru för circa 2 år sedan rest till Frankrike till Nantes, men hos Sin Man lämnade en större Son och den yngste som var 2 år gammal.

 

1829 Februari
4 Onsdag. Sträng frost. Mörk med 2ne slokar som hvarken kunde säja sina namn eller visa deras rättighet att pocka för honom hitkommo och pratade styft inbillande sig att skrämma mig. Brännmästare Gille gaf dem förtjenta Caracterer, utmotade dem af gården och lät Mörk gå i rummen att taga några papper, lämnade mig sedan nycklarne. Åldermännen Hrr Looström och Bergqvist voro sedan här och viste flera nedrigheter begågna af Mörk hvarför de befunno att jag gjordt rätt att köra bort honom. --

 

"En bok om Stockholm" av Per Anders Fogelström (1917-1998),

utgiven 1978.

 

Citat ur boken:

"Till tjänst för alla nikotinister kan anföras att Morfar blev åttiosju år gammal. Han var kvick i käften och full av lustiga infall och berättelser - helst av något vågad karaktär. Dessutom njöt han av att använda ord som just inte var så passande. Han var ingen supare men skulle alltid ha sin nubbe till maten och när han satt och spelte schack med 'Kung Kroknäs' så gick det åt en butelj Dalheim och Engströms punsch (från Södermalmstorg). Kung Kroknäs hette Looström och var riksbankskommissarie."


Karl Robert Looström RNO, 1811-1889, bankokommissarie i Riksbanken, bokförläggare, och innehavare av bokhandel N.W. Lundequist & Co.
1835 g.m. Maria Zimmert 1812-1845 (död i barnsäng)
1847 g.m. sin kusin Sara Maria Loström 1818-1900

 

 Till en bild av enkronassedel ("ko-tia")
med Karl Roberts namnteckning 

 

^